Voorwoord van de Scherphuis stamboom 1973

(Click here for the English version)

 

FAMILIE SCHERPHUIS

Welhaast een ieder zal zich eens afvragen welke personen hem in de reeks der geslachten zijn voorgegaan. Zijn kennis daaromtrent reikt dikwijls niet verder dan de namen van grootouders of overgrootouders. Wie zich echter daartoe tijd en moeite getroost vindt in onze Rijks- en Gemeente archieven een onuiputte- lijke bron van informatie. Teleurstelling en voldoening als afwisselende ele- menten in het genealogische speurwerk maken dit tot een boeiende bezigheid.

Het resultaat van een dergelijk onderzoek naar de familie Scherphuis is neer- gelegd in de volgende bladzijden. Het merendeel van de gegevens is geput uit het Rijksarchief in de provincie Groningen. Daarnaast echter hebben vele thans levende naamgenoten de nodige aanvullende gegevens met betrekking tot hun naaste familieleden verstrekt. Bijzondere dank is verschuldigd aan de helaas in 1969 overleden F.E.B. Scherphuis te Winschoten, door wie reeds meerdere jaren geleden de eerste gegevens werden verzameld.
Ook aan de heer A. Scherphuis te Groningen past bijzondere dank voor zijn bij- drage in de verzameling ven meer recente gegevens, alsook voor de verzorging van deze uitgave.

De thans levende dragers van de familienaam Scherphuis stammen merendeels af van Dieter Freriks Scherphuis, die omstreeks 1700 te Oosterwijtwerd leefde. Uit een bewaard gebleven lijst van belastingheffing uit de jaren 1730/1731 blijkt hij in die jaren aldaar nog woonachtig te zijn en voor de somma van vijf guldens werd aangeslagen.
De familienaam Scherphuis, ook wel geschreven Scharphuis, komt echter voor- doen reeds veelvuldig voor in de stad Groningen. Zo verkregen de broers Albertus, Johannes en Rudolphus Scherphuis, zoons van Johan Bartolds Scherphuis, in het jaar 1666 Groot Burgerrecht van de Stad Groningen. Albertus, geboren in 1638, was later predikant te Zuidbroek. De kerkboeken van Oosterwijtwerd echter gingen omstreeks 1738 door brand verloren, zodat een rechtstreeks verband met deze familie niet kan worden gelegd.

In 1760 huwden te Farmsum Klaas Tijes en Elisabeth Klaassens. Enkele van hun nakomelingen dragen sedert de napoleontische tijd eveneens de familienaam Scherphuis. In het navolgende is deze familie buiten beschouwing gelaten. Interessant was bij het Onderzoek de ontdekking dat de in Duitsland voorko- mende familie Scharphuis een tak van de familie Scherphuis bleek te zijn.

Een familieoverzicht als het onderhavige is nimmer voltooid. Het voorliggende overzicht is nog tamelijk beperkt van opzet en kan op veler- lei wijzen worden aangevuld. De gegevens zijn merendeels verzameld in de periode 1965-1970.
Moge dit werk voor de belangstellende lezer niet slechts een dimensie aan het verleden toevoegen, doch tevens een kader scheppen waarbinnen nieuwe gebeurte- nissen kunnen worden genoteerd.
Op- en aanmerkingen alsmede aanvullende gegevens zullen door samensteller dezes in dank worden aanvaard.

Bosch en Duin, mei 1973.
J.H. Scherphuis


 

Kies uit de volgende pagina's:

 

Voor reacties en/of meer informatie neem contact op met:


J.H. Scherphuis
Paltzerweg 156
3734 CN   Den Dolder
Nederland

Email: j.scherphuis@hetnet.nl
Tel: 030-2284104